Sebastian Drobczyński – ekspert ds.marketingu politycznego

O mnie

Sebastian Drobczyński - ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej

Praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze kreowania wizerunku osób, firm, podmiotów państwowych i samorządowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalizacja: prowadzenie skutecznych kampanii wyborczych, politycznych i wizerunkowych, kreowanie wizerunku osób i instytucji, media relations, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, rozwój kapitału ludzkiego.

Autor książek i artykułów. Współtwórca cyklu podcastów „Z psychologią zarządzania na TY”, skierowanych do kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem (dostępne m.in. na Spotify, Youtube Apple Podcasts, Anchor i FB @zpsychologiazarzadzanianaty).

Twórca wielu zwycięskich kampanii wyborczych, od 1997 roku czynnie uczestniczący w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii wyborczych; między innymi jako szef sztabu, rzecznik prasowy, doradca polityczny.

Doradca partii politycznych, polityków, komitetów wyborczych, urzędów i instytucji samorządowych w zakresie tworzenia i kreowania wizerunku oraz ochrony wizerunku w sytuacji kryzysowej. Twórca kampanii wizerunkowych, informacyjno-promocyjnych dla partii politycznych i podmiotów samorządowych. Pionier marketingu politycznego w Wielkopolsce.

Konsultant i ekspert zewnętrzny firm, organizacji, PES, towarzystw medycznych w obszarze tworzenia strategii wizerunkowych, rozwoju kapitału ludzkiego (HR) oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Twórca kampanii wizerunkowych, informacyjno-promocyjnych dla firm.

Wiedzę i doświadczenie w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych, kampanii politycznych i wyborczych oraz media relations zdobywał m.in. na kursach i szkoleniach organizowanych przez National Democratic Institute (NDI).

W 2010 roku ukończył Seminarium Producenckie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i Akademii Telewizyjnej TVP S.A.

W latach 2010-2012 związany z TVP Poznań jako członek kadry menedżerskiej. Nadzorował m.in. tworzenie i realizację audycji informacyjnych oraz publicystycznych oddziału. Prowadził program publicystyczny "Przy jednym stole”.

Jako wykładowca akademicki i praktyk prowadzi zajęcia ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych dla takich uczelni jak: Collegium Da Vinci (dawna: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa (Poznań, Szczecin, Warszawa), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Od 2010-2014 roku członek międzyuczelnianego zespołu badaczy problematyki komunikowania politycznego z pięciu ośrodków akademickich (Collegium Da Vinci, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego). Autor programu i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych Kreowanie wizerunku na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu.

Od roku 1998 opracowuje i przeprowadza szkolenia oraz warsztaty m.in. z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji, przywództwa, wywierania wpływu, kreowania wizerunku, media relations, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zarządzania zasobami ludzkimi.

Jako wykładowca akademicki i praktyk prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych między innymi dla takich uczelni jak: Collegium Da Vinci (dawna: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Autor programu i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych: Kreowanie wizerunku na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu.

Komentator wydarzeń dla mediów, w tym między innymi: Polsat News, TVN24, TVP S.A., Onet, WirtualneMedia, WTK (Wielkopolska Telewizja Kablowa), Press.pl, Radio Poznań, Radio Szczecin, Halo Radio, Radio Zet, Radio RMF, TOK FM, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Newsweek Polska, Press, Rzeczpospolita.

Książki i artykuły

Zapraszam do zapoznania się z moimi artykułami i książkami, w których odnoszę się do poszczególnych zagadnień związanych z wykorzystaniem w praktyce marketingu politycznego.

W poszukiwaniu modelu demokratycznego

Jak zostać politykiem u progu XXI wieku? Przykład miasta Poznania. Czynniki wpływające na sukces wyborczy kandydata na Posła RP - wybrane zagadnienia.

Założeniem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można zostać politykiem u progu XXI wieku. Przyjęto tezę, iż współcześnie istotną rolę w procesie awansu do grona polityków, a jednocześnie pełnienia roli polityka, czyli innymi słowy bycia politykiem, odgrywają dwa ściśle ze sobą powiązane elementy. Pierwszy z nich stanowi proces wyborczy. To właśnie wybory, a ściślej mówiąc zwycięstwo w nich, stanowi obecnie jedną z dróg awansu do grona polityków. Drugim elementem jest marketing polityczny, który odpowiednio wykorzystany podczas wyborów, zwiększa szanse kandydata na zostanie politykiem. Z jednej strony, dzięki wykorzystaniu jego poszczególnych technik i narzędzi, podmioty uczestniczące w wyborach mogą zwiększyć swoje szanse wyborcze, a dzięki temu zrealizować zamierzony cel, tj. stać się politykiem. Z drugiej strony, dzięki korzystaniu z dorobku marketingu politycznego podczas swojej działalności, tj. kadencji, jednostki odgrywające rolę polityka zwiększają swoje szanse wyborcze w przyszłych wyborach, a co za tym idzie zapewniają sobie ciągłość uczestnictwa na scenie wyborczej.

W poszukiwaniu modelu demokratycznego - Sebastian Drobczyński
Środkowoeuropejskie studia polityczne

Relacjonowanie wyborów samorządowych w prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z badań

Niniejszy artykuł przedstawia metodologię oraz fragmentaryczne wyniki badań empirycznych dotyczące profesjonalizacji i mediatyzacji samorządowej kampanii wyborczej przez pryzmat relacjonowania kampanii na łamach prasy regionalnej. Zostały one przeprowadzone przez zespół badaczy z czterech ośrodków naukowych w kraju, w ramach projektu badawczego pt.: „Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej”. Jednym z celów projektu była analiza sposobu relacjonowania kampanii wyborczej w prasie regionalnej podczas kampanii samorządowej w Polsce 2010 roku. Zastosowano metodę analizy zawartości, w ujęciu ilościowym i jakościowym, wypowiedzi prasowych na temat wyborów, zebranych w okresie dwóch ostatnich tygodni kampanii wyborczej przed wyborami 21 listopada 2010 roku, w dodatkach regionalnych drukowanych wydań „Gazety Wyborczej” oraz mutacji regionalnych „Polska The Times” w czterech stolicach miast wojewódzkich: Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Środkowoeuropejskie studia polityczne - Sebastian Drobczyński (Bartłomiej Biskup, Karolina Churska-Nowak, Agnieszka Hess, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Dorota Piontek, Szymon Ossowski)
Zrozumieć politykę

Zastosowanie marketingu politycznego w wyborach samorządowych 2002 roku w Poznaniu na przykładzie Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Wyborców Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka

Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom samych organizacji społeczno-politycznych, a jednym z jego kluczowych celów stało się komunikowanie oraz zaspokajanie potrzeb „aktorów” na scenie politycznej. Jest on definiowany jako zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych mających na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia człowiekowi, grupie lub projektowi politycznemu. Podmioty działające na rywalizacyjnym rynku politycznym starają się umożliwić potencjalnemu klientowi zdobycie wiedzy o swojej ofercie, np. o programie wyborczym oraz zaprezentowaniu się skuteczniej niż rywale.

Zrozumieć politykę - Sebastian Drobczyński
Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Czynniki wpływające na sukces wyborczy podczas kampanii wyborczej

W artykule opisałem cztery czynniki, które stanowią nieodłączny element każdej kampanii wyborczej. Wykazałem, iż ich umiejętne wykorzystanie wpływa na skuteczność przeprowadzenia kampanii. Warto w tym miejscu zauważyć, iż elementy te występują łącznie i charakteryzują się wielostronną zależnością między sobą. Zarówno charakter komitetu wyborczego/jego specyfika (1), jak i kandydaci na listach wyborczych (2), kandydat na prezydenta/lider komitetu wyborczego (3) oraz sztab wyborczy (4) są ze sobą bardzo ściśle powiązani w całym procesie kampanii wyborczej. To między innymi od umiejętności współpracy pomiędzy tymi podmiotami uzależniona jest skuteczność kampanii. Na pierwszy plan wysuwa się czynnik ludzki, który odgrywa tu decydującą rolę. Nie wszystkie aspekty kampanii wyborczej zostały opisane w tym tekście. Świadomie nie analizowałem takich aspektów związanych z kampanią wyborczą, jak sposób prowadzenia kampanii czy wykorzystanie w niej marketingu politycznego. Celem tej pracy miało być bowiem wskazanie pewnych tendencji w podejściu do kampanii z punktu widzenia określonych podmiotów.

Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - Sebastian Drobczyński
Profesjonalizacja i mediatyzacja kampani politycznych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych - błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczej w Polsce

Założeniem artykułu była próba zdefiniowania błędów popełnianych podczas organizacji kampanii wyborczych, a na ich podstawie podanie przyczyn klęsk wyborczych. Przyjęto tezę, że nie można jednoznacznie wskazać jednego czynnika odpowiedzialnego za brak sukcesu wyborczego komitetu. Splot czynników decydujących zarówno o sukcesie, jak i o porażce wyborczej jest na tyle duży, że nie można zaszeregować go do jednej grupy zdarzeń. Co więcej, aby zrozumieć sztukę budowy kampanii wyborczej komitetu, począwszy od budowy strategii wyborczej, poprzez harmonogram działań, a kończąc na obronie przed kontratakami przeciwników - należy sięgnąć do różnych dziedzin nauki, takich jak: socjologia, psychologia, marketing, zarządzanie zespołami ludzkimi. Ta rozpiętość tematyczna najlepiej obrazuje tezę o wielości czynników wpływających na klęski wyborcze.

Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce - Sebastian Drobczyński
Współczesne społeczeństwo polskie

Przemiany elit lokalnych w Poznaniu w procesie transformacji ustrojowej

Przełom polityczny w Polsce, jaki miał miejsce w roku 1989, spowodował konieczność wykreowania nowych elit politycznych, czyli ludzi zajmujących najwyższe pozycje w strukturach organizacyjnych służących walce o władzę i jej sprawowaniu. Elita władzy politycznej jest produktem struktury politycznej społeczeństwa. Należą do niej ci, którzy biorą udział w procesie kształtowania i podejmowania decyzji. Zmiana elit władzy politycznej następuje podczas każdych wyborów w Poznaniu. To mieszkańcy miasta, począwszy od wyborów samorządowych w 1990 roku, decydowali o składzie Rady Miasta Poznania. Oni również przyczynili się, poprzez udział w wyborach, do tworzenia lokalnej elity władzy politycznej w Poznaniu.

Współczesne społeczeństwo polskie - Sebastian Drobczyński
Władza Media Polityka

Rola i funkcja mediów w kampanii wyborczej na przykładzie wyborów samorządowych w Poznaniu w 2002 roku

W prowadzeniu każdej kampanii wyborczej kluczową rolę odgrywa marketing medialny, a media pełnią funkcję pośrednika między wyborcą a kandydatami ubiegającymi się o mandat w wyborach. Kandydaci ci są sprzedawani jak każdy inny produkt komercyjny. Ogłoszenia mają na celu przyciąganie uwagi, wskazywanie obiektu wyboru i pozostawienie wrażenia. Ostatecznym celem jest przekonanie elektoratu do wyboru określonych kandydatów w dniu głosowania. Obecnie kandydaci do urzędów publicznych uzyskali możliwość kreowania i projekcji swych wizerunków oraz atakowania wizerunków swych przeciwników, i to na oczach ogromnej widowni.

Władza Media Polityka - Sebastian Drobczyński

Dla mediów

Dziennikarzy serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu +48 606 680 847 lub drogą elektroniczną: biuro@marketingpolityczny.com.pl

Oferta

Wypowiadam się na poniższe tematy:

 • Wizerunków polityków i partii politycznych
 • Analizy sytuacji politycznej
 • Kampanii politycznych
 • Kampanii wyborczych w Polsce i na świecie
 • Ordynacji wyborczej
 • Kampanii promocyjnych samorządów
 • Sytuacji kryzysowych
 • Black magic

Dotychczasowa współpraca z mediami

marketing polityczny współpraca z mediami

Marketing Polityczny - Oferta

Osoby oraz podmioty polityczne i instytucje serdecznie zapraszam do zapoznania się z moimi usługami realizowanymi w ramach marketingu politycznego.

Doradztwo polityczne

Proponowane usługi kierowane są do parlamentarzystów (posłów i senatorów), samorządowców (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych), a także do partii politycznych i samorządów. Doradztwo dotyczy świadomego tworzenia własnego wizerunku oraz podniesienia umiejętności z zakresu wykorzystywania marketingu politycznego w swojej działalności podczas pełnienia kadencji.

 • Budowa strategii wizerunku
 • Kreowanie wizerunku
 • Przygotowywanie skutecznej kampanii wyborczej
 • Public relations polityczny
 • Media relations
 • Reklama polityczna
 • Przygotowanie wydarzeń medialnych
 • Komunikacja z wyborcami/mieszkańcami danego okręgu
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i naprawa wizerunku
 • Ochrona wizerunku przed black magic

Doradztwo dla samorządów

Proponowane usługi kierowane są do instytucji samorządowych, które chcą skorzystać z pomocy eksperta zewnętrznego.

 • Budowa/poprawa wizerunku samorządu i jednostek podległych
 • Kreowanie wizerunku samorządu na zewnątrz
 • Komunikacja z mieszkańcami
 • Promocja samorządu
 • Media relations
 • Projektowanie wydarzeń medialnych
 • Lobbing polityczny i gospodarczy
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w urzędach oraz jednostkach podległych
 • Ochrona wizerunku samorządów przed black magic

Organizacja i prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej

Proponowane usługi kierowane są zarówno do kandydatów, jak i do komitetów wyborczych. Zakres działań obejmuje wszystkie etapy przygotowania i prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej - począwszy od opracowania badań opinii publicznej, poprzez prowadzenie kampanii, a skończywszy na przygotowaniu się do black magic.

 • Badania rynku wyborczego
 • Ocena szans wyborczych
 • Doradztwo w zakresie ordynacji wyborczej
 • Budowa strategii i taktyki skutecznej kampanii wyborczej
 • Budowa przekazów i komunikacji z wyborcami
 • Opracowanie programów politycznych i wyborczych
 • Budowa i kreowanie wizerunku kandydata/komitetów wyborczych
 • Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów oraz członków sztabu wyborczego z zakresu przygotowania i prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej
 • Przygotowanie i realizacja spotów wyborczych (telewizyjnych i radiowych)
 • Współpraca z mediami (w tym między innymi: przygotowanie konferencji prasowych, tworzenie informacji prasowych)
 • Całościowe przygotowanie materiałów wyborczych
 • Przygotowanie sztabu wyborczego do prowadzenia kampanii wyborczej i współpracy z kandydatami
 • Przygotowywanie wydarzeń medialnych
 • Tworzenia poprawnej komunikacji z wyborcami
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych - naprawa wizerunku
 • Ochrona wizerunku komitetu przed black magic

Media relations

Proponowane usługi kierowane są zarówno do parlamentarzystów (posłów i senatorów), samorządowców (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych), jak i partii politycznych i samorządów zainteresowanych zwiększeniem skuteczności w zakresie komunikacji z mediami. Zakres działań obejmuje zarówno audyt wizerunku w mediach, jak i budowę strategii medialnej czy współpracę z mediami w imieniu Klienta.

 • Audyt dotychczasowego wizerunku w mediach
 • Budowa strategii współpracy z mediami
 • Projektowanie i realizacja wydarzeń medialnych
 • Współpraca z mediami w imieniu Klienta
 • Reprezentowanie Klienta w mediach w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej
 • Naprawa wizerunku Klienta w mediach
 • Ochrona wizerunku przed black magic

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Proponowane usługi kierowane są zarówno do parlamentarzystów (posłów i senatorów), samorządowców (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych), jak i partii politycznych i samorządów. Zakres działań obejmuje między innymi: ochronę wizerunku w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej, budowę procesu zarządzania problemowego oraz przygotowanie strategii obrony przed black magic.

 • Ochrona wizerunku w momencie pojawienie się sytuacji kryzysowej
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej
 • Współpraca z mediami/reprezentowanie Klienta w mediach
 • Budowa zarządzania problemowego
 • Naprawa wizerunku
 • Pomoc prawna w momencie pojawienia się sytuacji kryzowej i ataków na wizerunek
 • Ochrona wizerunku przed black magic

Szkolenia

Szkolenia mogą mieć charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty. Ich program dostosowany jest do potrzeb uczestników. Wyróżnia je przekaz wiedzy praktycznej, opartej nie tylko na wiedzy merytorycznej, ale i bogatym doświadczeniu prowadzącego.. W trakcie realizacji szkoleń wykorzystywane są różnorodne metody dydaktyczne między innymi: case study, dyskusja. W przypadku szkoleń związanych z media relations, wystąpieniami publicznymi i sytuacjami kryzysowymi przeprowadzane są warsztaty z wykorzystaniem kamery.

Szkolenia mają charakter warsztatów i konsultacji
 • Budowa i kreowanie własnego wizerunku
 • Promocja samorządów i jednostek podległych
 • Projektowanie kampanii promocyjno-informacyjnych przez samorządy
 • Projektowanie i prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej przez kandydata
 • Projektowanie i prowadzenie skutecznej kampanii przez sztab wyborczy
 • Przyczyny klęsk wyborczych - najczęściej pojawiające się błędy w kampaniach wyborczych
 • Sztuka wystąpień publicznych - mowa ciała
 • Współpraca z mediami i umiejętność prowadzenia wywiadów radiowych i telewizyjnych
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i naprawa wizerunku
 • Ochrona wizerunku przed black magic
ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA

Aktualności

Kontakt

Sebastian Drobczyński

Telefon: 606 680 847

E-mail biuro@marketingpolityczny.com.pl